готовые работы - дипломы,диссертации,курсовые,контрольные,рефераты,отчеты

Вернуться   ДИПЛОМ форум - дипломы на заказ, купить диплом, заказать диплом. Всё о дипломах только у нас! > Готовые дипломные работы > Химия

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.07.2009, 15:19   #1
Дипломы рефераты
 
Аватар для Дипломы рефераты
 
Регистрация: 22.03.2009
Сообщений: 1,101
Дипломы рефераты is infamous around these parts
По умолчанию Теорія електролітичної дисоціації

Теорія електролітичної дисоціації
Більшість хімічних реакцій, які використовуються у якісному аналізі, протікають у водних розчинах. Якщо речовина розчиняється у воді чи іншому розчиннику, то утворюється однорідний гомогенний розчин. Розчини не можна розглядати як прості механічні суміші. Процес розчинення завжди супроводжується виділенням чи поглинанням теплоти.

Водні розчини деяких речовин є провідниками електричного струму. Ці речовини належать до електролітів. Електролітами є кислоти, солі та луги. Багато речовин виявляють властивості електролітів у розплавленому стані. Електрична провідність розчинів і розплавів електролітів зумовлена наявністю у розчині негативно та позитивно заряджених іонів, які утворюються з молекул або криста-лічних речовин. Уявлення про утворення іонів у розчинах електролітів утвердилося в хімії в першій половині XIX ст. завдяки працям англійського фізика і хіміка М. Фара-дея. Процес розщеплення електролітів на іони у водних розчинах і розплавах називається електролітичною дисо-ціацією.

Розчини деяких речовин у воді не проводять електрич-ний струм. Такі речовини називаються неелектролітами. Неелектролітами є багато органічних сполук, на-приклад сахари, спирти.

Теорія електролітичної дисоціації для водних розчинів була сформульована шведським ученим С. Арреніусом у 1887 р. Розглянемо основні положення цієї теорії.

При розчиненні у воді молекули електролітів дисоціюють (розщеплюються) на позитивно і негативно заря-джені іони. Іони можуть бути утворені з одного атома - прості іони ( Na+, Cl- ) і кількох атомів - складні іони ().

Дисоціація - оборотний процес. Як правило, він
не відбувається до кінця, а в системі встановлюється ди-намічна рівновага, тобто такий стан, при якому швидкість дисоціації дорівнює швидкості зворотного процесу - утво-рення вихідних молекул. Тому у рівняннях дисоціації замість знака „ дорівнює ” ставлять знак оборотності,
наприклад:

Іони у водному розчині перебувають у хаотичному безперервному русі. Якщо у розчин електроліту занурити електроди і прикласти до них електричну напругу, то іони набудуть направленого руху: позитивно заряджені іони переміщуватимуться у напрямі до катода ( негативно зарядженого електрода ), а негативно заряджені іони у напрямку анода ( позитивно зарядженого електрода ). Іони також одержали назви: позитивні іони - аніони, а негативні - катіони.

Теорія С. Арреніуса не пояснює причин електролітичної дисоціації, вони були встановлені пізніше.

Розглянемо електролітичну дисоціацію речовин з іон-ним і полярним ковалентним зв'язком. Припустимо, що у воду помістили кристали хлориду натрію NаСІ - речо-вини з іонним зв'язком. Полярні молекули води електростатично притягуються позитивно зарядженими кінцями до негативно заряджених іонів С1- у хлориді натрію, а не-гативно зарядженими кінцями - до позитивно зарядже-них іонів Na+ ( див. рис. 1 ).

Рис. 1. Схема дисоціації хлориду натрію у водному розчині

Внаслідок такої взаємодії іонів з диполями води послаблюється зв'язок між іонами кри-стала, і вони переходять у розчин у вигляді гідратованих іонів. Уявлення про гідратацію іонів, тобто про виникнення хімічного зв'язку між іонами і молеку-лами води, введено російським вченим І. О. Каблуковим і стало розвитком хімічної теорії розчинів.

У неводних розчинниках також можлива електро-літична дисоціація з утворенням соль ватованих іонів.

Гідратації зазнають всі іони у водних розчинах, у тому числі й іони водню, які можуть утворювати хімічні зв'яз-ки з однією, двома і більшим числом молекул води. Зви-чайно гідратовані іони водню зображують формулою Н3О+ ( точніше, Н3О+ Ч nН2О, де n = 0...4 ) і називають іоном гідроксонію.

На рис. 2 зображено схему розщеплення молекули хлороводню з полярним ковалентним зв'язком. При взає-модії полярної молекули НС1 з диполями води відбуває-ться розрив зв'язку між атомами водню і хлору, і молекула набуває іонної структури. Потім молекула із іонним зв'язком розщеплюється на окремі гідратовані іони.

Рис. 2 Схема дисоціації молекули хлороводню у водному розчині

Для кількісної характеристики електролітичної дисоціації введено поняття ступінь дисоціації, який дорівнює відношенню кількості речовини електроліту, що розщепився на іони, до загаль-ної кількості речовини цього електроліту, введеного в розчин:

Ступінь дисоціації - безрозмірна величина, його ви-ражають у частках одиниці або в процентах. При повній дисоціації електроліту на іони щ= 1, або 100 %. Для неелектролітів, які не дисоціюють на іони, щ = 0.

Ступінь дисоціації залежить від концентрації електро-літу і температури. З теорії електролітичної дисоціації випливає, що чим менша концентрація електроліту в роз-чині, тим більший ступінь дисоціації. При безкінечному розбавлянні розчину ступінь дисоціації наближається до 1 (100 %). Наприклад, ступінь дисоціації гідроксиду нат-рію NаОН залежно від концентрації електроліту змінює-ться так: для розчину з концентрацією с=1 моль/л щ = 0,73 (18°С), для с = 0,1 моль/л щ =0,84 і для с = 0,01 моль/л щ = 0,95.

Залежно від ступеня електролітичної дисоціації всі електроліти поділяють на сильні та слабкі. Такий поділ досить умовний, оскільки ступінь дисоціації залежить від температури розчину, концентрації електроліту, і внаслідок цього може змінюватися у досить широких межах.

Слабкі електроліти - це речовини, які лише частково дисоціюють на іони. Із неорганічних сполук до них належить вода, пероксид водню, деякі неорганічні кислоти, як, наприклад, вугільна Н2СО3. Силу електроліта зручно характеризувати за допомогою константи дисоціації:

Якщо електроліт дисоціює ступінчато, то константу дисоціації слід записати для кожного ступеня дисоціації. Виходячи із значень константи дисоціації можна визначати та порівнювати силу електролітів, чим менше Кд тим електроліт слабший і навпаки.

Для слабких електролітів між константою та ступенем дисоціації існує зв'язок, який для розбавлених розчинів можна виразити формулою:

,

де с - молярна концентрація електроліту.

Сильні електроліти практично повністю дисоційовані на іони. До них відносять майже всі неорганічні кислоти ( сульфатна, нітратна, хлоридна ) та їх розчинні солі, луги.

Електростатична взаємодія із утворенням іонних пар зменшує реальну концентрацію іонів у розчині, а отже ступінь дисоціації електроліту менший за 100 %. Ступінь дисоціації сильного електроліту. Який визначають експериментально називають уявним ступенем дисоціації. Тому замість концентрації використовують активність. Активність - це ефективна концентрація іонізованої частини електроліту в розчині, визначена із врахуванням взаємодії іонів: , де - це коефіцієнт активності речовини, який враховує сили взаємодії іонів, значення, якого завжди менше або дорівнює одиниці.

П. Дебай та Г. Гюккель встановили, що в розведених розчинах сильних електролітів логарифм коефіцієнта активності пропорційний кореню квадратному із його іонної сили: , де А - це стала, яка залежить від зарядів іонів, температури та діелектричної проникності розчинів. Поняття про іонну силу розчину ввели Г. Люїс та Рендель. Згідно із законом іонної сили коефіцієнт активності в розбавлених розчинах залежить не від природи електроліту, а тільки від величини іонної сили розчину. У різних електролітів із однаковими значеннями іонної сили коефіцієнти активності будуть однакові.

Величина іонної сили І визначається як напівсуха добутків концентрацій іонів С на квадрати їх валентностей z:

Теорія розчинів електролітів розвивається і у наш час.

В аналітичній хімії більшість хімічних реакцій проводять у розчинах. Для вираження вмісту аналізованої речовини у розчинах використовують поняття концентрації. Концентрація - це величина, яка характеризує вміст речовини у певному об'ємі її розчину. Виділяють моляльну, молярну, нормальну концентрації. Але найчастіше в аналітичній хімії використовують нормальну концентрацію ( нормальність ). Вона показує скільки еквівалентів речовини міститься в 1 л. розчину. Широке використання нормальності пов'язано із використанням її у розрахунках титраметричного аналізу.

Список використаної літератури.

1. Глинка Н. Л. Общая химия. - Л.: Химия, 1988. - 702 с.

2. Гончаров А. І., Корнілов М. Ю. Довідник з хімії. - К.: Вища школа, 1974. - 303 с.

3. Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. - Л.: Химия, 1978. - 331 с.

4. Хомченко І. Г. Загальна хімія. - К.: Вища школа, 1993. - 420 с.

5. Щукарев С. А. Неорганическая химия. - М.: Высшая школа, 1970. - 437 с.

6. Полеес М. Э. Аналитическая химия. - М.: Медицина, 1981. - 286 с.

7. Крешков А. П., Ярославцев А. А. Курс аналитической химии. - М.: Химия, 1964. - 430 с.

8. Мороз А. С., Ковальова А. Г. Фізична та колоїдна хімія. - Львів : Світ, 1994. - 278 с.

9. Артеменко А. И., Тику нова И. В., Ануфриев Е. К. Практикум по органической химии. - М.: Высшая школа, 1991. - 175 с.
__________________

Любой предмет, актуальная литература, уникальный материал - все это работы, написанные авторами нашей компании.

Кратчайшие сроки, доступные цены. Не сомневайтесь и не тяните время! Заказывайте! Посетите наш сайт, чтобы получить дополнительную информацию и сделать заказ.

Дипломы рефераты вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 08:53   #2
Junior Member
 
Регистрация: 02.12.2012
Адрес: Estonia
Сообщений: 1
nalsscank is on a distinguished road
Отправить сообщение для nalsscank с помощью ICQ
По умолчанию uk reseller hosting

hosting Excellent Hosting Assistance For Anybody To Use You might have trouble choosing a assistance that may be reputable and offers the options you need. Choosing the right hold is challenging as a result of numerous available choices. The guidelines incorporated here will give you the main advantage of the knowledge of your peers who have been with the most severe and come forth with an online hold that worked well eventually. After you have choosing your online web hosting service firm, you should decide to make monthly payments from month to month, instead of investing in an extended length of time. You can't anticipate what your business will probably be or what your host is going to do in the upcoming several weeks. In case your company expands too big for that hold or perhaps your enterprise shuts, you could shed the funds you paid for, unless of course the hold claims or else. Hosting companies value their standing, because you can learn so much from what end users report. Analysis website hosts to find out which possess a reliable standing along with a extended report of excellent support. This can also enable you to kind out those that don't have a very good history. Particular web hosts will help you to be given a return proportional to the quantity of down time your site endures. This will not be a good deal of return in comparison with a reduction in revenue in the down time. You should opt for a web hosting option that offers reliable uptime instead of refunds for being traditional. In case your website hosting service delivers on-line chats, forums or posting panels, then utilize them for immediate access to specifics of them. If you can ask about your worries, you are able to exclude services that won't be right for you. Choosing the right host company will likely be easier when you affirmed by excellent reviews. If you can talk with a present buyer of a organization, they will likely be the most effective man or woman to learn information regarding a company you are interested in. If you are a newbie in website design, choose a web host that gives wonderful customer care instead of a lot of special features. When you initially begin there are a variety of queries that show up in your mind about internet hosting, so you're likely to want a number containing fantastic customer support readily available and able to respond to all of your inquiries. The tech support that you will get from your firm with fantastic customer care will likely be considerably more helpful to you than a package of capabilities you may never use. Have you been considering internet hosting your site using a cost-free host company? You will need to maintain your own backups of all your important data, because cost-free web hosting providers often have minimal back up services, if any. For that reason, if something disappears, you're out of luck. Pick your hold depending on a variety of conditions as opposed to producing your choice based on selling price alone. Abandon the options open in order to determine what works the best for you. Have a look at all factors prior to selecting your variety then choose a program which is within your budget. Make sure that the variety provides every little thing essential. When selecting a web web hosting service firm, it is advisable to pick one who has gotten many prizes. If a organization has lots of hosting honors, for example, this can provide an effective sensation of the assist and repair they provide. Getting an award is a superb indication how the internet hosting clients are dependable and possesses numerous pleased customers. Search for hosts which may have gained honors that were accorded based on buyer votes these are typically your best option. Ensure you know any lower instances your internet hosting assistance might have planned. It is the best for the upkeep to get appointed not more than monthly. If it's more often than that, it can lead to too much lower time for your personal website. If transferring your site to another variety can be something you are looking for, make sure you study into no matter if you will be permitted to transfer your website address. Some hosts helps keep your site brand once you keep. Then you should make positive changes to title, confusing your very long time site visitors. A great deal of web hosts will provide several add-ons which are as to what their services, nevertheless these characteristics change from host to variety. Stick to the firms offering the services you want. For instance, some capabilities may possibly be around on better-costed plans, so search for relevant stipulations. When you are evaluating a web number, perform some extra research on the web aside from simply reading through the host's site and promo resources. Check out web sites which are impartial and also have no connection to your service provider, then read end user critiques there. These reviews will help you identify a quality services off their hosts. Some web hosts use the services of a more substantial number to deliver their solutions to you. These companies get a prohibit of space in the web server for a cheap price, and turn a profit by renting place to smaller sized sites. You should check out distinct web hosts under the identical firm, as you might look for a greater package by doing this! Go through your commitment very carefully, and ask the world wide web host company to clarify any unclear terminology for your needs. Fees and clauses will not be readily evident from the major written text in the contract. No sales pitch will probably point them in the market to you. Look at the full value of the services, which include set up charges and penalties for very early cancellation, before signing around the dotted collection. A web variety must have numerous back up links in case their major a single will go off-line. Make sure the web hosts you are looking at have this. In case your hosting company has only a single connection to the web, this can be high-risk mainly because that in case it is going traditional, your site will even go traditional. Be sure the company has unnecessary contacts and therefore every one of all those links is capable of doing supporting your website. To summarize, it can be difficult to find the best hosting company. As a result of great number of aspects that need to be taken into account, it can be hard to find out which hosting company will probably be suitable. Follow this advice in choosing a web hold to match your business.
__________________
talking toOutstanding Internet Hosting Suggestions For Any Individual To Use You may have difficulty locating a support that may be reputable and offers the characteristics that you require. Discovering the right host is tough because of the many different available options. The tips included right here will provide you with the advantage of the skills of the friends who may have been through the worst and come out with an online number that worked in the end.
nalsscank вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
електролітична, дисоціація, бесплатно дипломы, дипломы, дипломы курсовые, курсовые дипломы, дипломы рефераты

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Webmaster: OldEr
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.

Оформить заказ
Rambler's Top100